Obchodní podmínky
linka

 

Firma Funebralis s.r.o. IČ: 07370083 vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro zprostředkování služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.funebralis.cz

 

Přečtěte si, prosím, pozorně níže uvedené obchodní podmínky. Dokončením objednávky a jejím odesláním objednatel stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka je návrhem smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb či koupi zboží. Smlouva je účinná v okamžiku, kdy po dokončení objednávky bude zprostředkovatelem objednateli doručeno přijetí této objednávky (akceptace).

 

I.

Úvodní ustanovení

1.0.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Funebralis s.r.o. (dále jen „zprostředkovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o zprostředkování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi zprostředkovatelem  a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím webového rozhraní, jehož je zprostedkovatel provozovatelem. webové rozhraní je zprostředkovatelem provozováno na internetové adrese www.funebralis.cz , (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky, kterou provozuje a k nabídce svých služeb a zboží užívá zprostředkovatel a umístěné na adrese www.funebralis.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.3.     Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4.      Službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

„Služby, které zprostředkovatel nabízí prostřednictvím webového rozhraní, přičemž se jedná zejména o pohřební služby.“

1.10. Webové rozhraní obchodu obsahuje portfolio služeb, které jsou zprostředkovatelem nabízeny, a to včetně cen dle jednotlivých druhu služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka služeb a jejich cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost zprostředkovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, kdy objednatel objedná služby na základě individuální nabídky zprostředkovatele prostřednictvím příslušného formuláře, či telefonického kontaktu.

1.11. Pro objednání služeb vyplní objednatel závazně objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaných službách, jeho číselném označení a počtu kusů (objednávané slžby “vloží“ objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní)

způsobu úhrady ceny objednaných služeb

údaje o způsobu převzetí či dodání služeb

informace o nákladech spojených s dodáním služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

1.12. Před zasláním objednávky zprostředkovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel zprostředkovateli kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

1.13. Zprostředkovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (specifické požadavky) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.14.  Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí písemné akceptace objednávky učiněné objednatelem, nebo potvrzením upravené objednávky. Akceptaci objednávky může zprostředkovatel zaslat objednateli i elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

1.15. Objednatel bere na vědomí, že zprostředkovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

Cena služeb a platební podmínky

 

1.16. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně platební kartou na účet č. 5586762389/0800

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801496105/2010  (dále jen „účet prodávajícího“);

1.17. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služeb.

1.19.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.20. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zprostředkovatel kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1.21. Dodací doba je závazná dle sjednaných podmínek. Tato doba se může změnit v závislosti na velikosti objednávky a na aktuálním množství přijatých objednávek.

 

Přeprava a dodání služeb

 

1.22. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.23. Je-li zprostředkovatel podle kupní smlouvy povinen dodat služby na místě určeném kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít služby v objednaném místě.

1.24. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním služeb, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, nebo místem poskytnutí služeb.

 

Odstoupení od smlouvy

 

1.26. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení§ 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemůže objednatel mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce služeb.

1.27. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.26. či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy dle příslušných právních předpisů odstoupit, má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od dodání služeb. Odstoupení od smlouvy musí být zprostředkovateli prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od  poskytnutí služeb, a to na adresu sídla zprostředkovatele či na adresu elektronické pošty zprostředkovatele .

 

Odpovědnost za vady, záruka

 

1.32. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti zprostředkovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti zprostředkovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.33. Zprostředkovatel odpovídá objednateli za to, že dodávané služby jsou ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že dodané služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou a služba má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, zprostředkovatelem, dodavatelem, nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi dodaných informací očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro služby takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který zprostředkovatel  uvádí.

1.34. V případě, že služba při převzetí objednatelem není ve shodě se smlouvou, tj. má vady (dále jen „rozpor se smlouvou“), má objednatel právo na to, aby zprostředkovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu provedl nápravu její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí služby, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí a dodání služeb, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

1.35. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá zprostředkovatel za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

1.36. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti zprostředkovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti zprostředkovatele, uplatňuje objednatel u zprostředkovatele písemně na adresu jeho sídla, elektronickou poštou na adresu info@funebralis.cz, nebo telefonicky.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

1.37. Objednatel nabývá vlastnictví k dodanému předmětu smlouvy v okamžiku jeho převzetí.

1.38. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.39. Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků zprostředkovatele a který je v souladu s jeho určením.

1.40. Zprostředkovatel je ve vztahu k objednateli jako spotřebiteli vázán příslušnými zákonnými normami.

1.41. Objednatel bere na vědomí, že zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

1.42. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.43. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a      (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.44. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zprostředkovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli.

1.45. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zprostředkovatele o změně ve svých osobních údajích.

1.46. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.47. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k zprostředkovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu zprostředkovatele.

1.48. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zprostředkovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zprostředkovatele na elektronickou adresu objednatele.

 

Doručování

 

1.49. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.50. Zpráva je doručena:

– v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

– v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

Závěrečná ustanovení

 

1.51. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.52. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.53. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zprostředkovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje zprostředkovatele: adresa pro doručování - Funebralis s.r.o., Sovova 507/5, 186 00 Praha 8

1.54. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2019.

 

Informace pro spotřebitele


Dodavatel si dovoluje informovat kupující (objednatelé služby), kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/…dr/ , jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi dodavatelem a kupujícím – spotřebitelem.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné ne webové stránce ec.europa.eu/…dr/