Obecné rady aneb Co dělat, když nám zemře někdo blízký
linka

 

 

Jak postupovat při úmrtí doma

 

Při úmrtí doma nejprve zavolejte obvodního lékaře, nebo záchrannou službu, tel. číslo 155 nebo 112. Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého a vystaví List o prohlídce zemřelého, který ponechá na místě úmrtí. Tento doklad zmocňuje Vámi vybranou pohřební službu k převozu zemřelého z místa úmrtí do místa jeho dočasného uložení v chladícím zařízení.

Převoz provede na zavolání například naše nepřetržitá služba, kterou můžete kontaktovat na telefonním čísle 777 744 337.

 

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo v domově důchodců

 

Při úmrtí v nemocnici, či jiném sociálním zařízení, je třeba nejprve na místě úmrtí vyzvednout věci zemřelého. Při té příležitosti Vám zařízení vydá potvrzení o úmrtí (některé nemocnice toto potvrzení nedávají). Poté si můžete pro zajištění pohřbu vybrat jakoukoliv pohřební službu dle svého uvážení.

 

Výběr pohřební služby

 

Je pouze na Vás, jakou pohřební službu si vyberete. Instituce by Vám žádnou neměly doporučovat.

 

Nejste povinni sjednat pohřeb u pohřební služby, kterou Vám někdo doporučí (především někdo z personálu ve zdravotnickém zařízení) nebo byla někým jiným (ať už lékařem či policií) přivolána k odvozu zemřelého.

 

Co je potřeba k objednání pohřbu on-line na Funebralis.cz?

 

 •    internet
 •    vyplnění formuláře s údaji o zemřelém a objednavateli
 •    scan obou stran občanského průkazu objednavatele pohřbu
 •    případně - přejete-li si to - dodání oblečení pro zemřelého (bez obuvi)

 

Urna

 

Urna se zpopelněnými ostatky bude připravena k vyzvednutí do 14 dnů po zpopelnění zesnulého.

 

Úmrtní list

 

Úmrtní list vystaví a automaticky odesílá do 30 dnů od úmrtí na adresu objednavatele pohřbu příslušný matriční úřad v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela. O zaslání potřebných údajů na matriku se postaráme my, nebudete s tím mít žádnou práci.

 

Vdovský a sirotčí důchod

 

Žádost o zařízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelém, který byl důchodce nebo bez zaměstnání, uplatníte na okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud zemřelý byl zaměstnán pak žádost směřujte na zaměstnavatele, u kterého byl zesnulý zaměstnán.

 

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

 

 •     občanský průkaz pozůstalého vdovce / vdovy a oddací list - originál
 •     úmrtní list manžela / manželky - originál
 •     poslední výměr důchodu manžela / manželky
 •     poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce / vdovy

 

K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:

 

 •     občanský průkaz žadatele a rodný list dítětě – originál
 •     potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 •     úmrtní list - originál

 

Veškeré změny a žádosti je možné vyřizovat až po obdržení Úmrtního listu.

 

Dědictví

 

Pozůstalost vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu a i příslušné dědice po zemřelém.

 

K tomuto jednání budete potřebovat:  

 •     celkovou fakturu za vypravení pohřbu
 •     doklad o zaplacení faktury
 •     Váš občanský průkaz

 

Zákoník práce

 

Ze zákoníku práce pro blízké pozůstalé vyplývá:

 

 • Pracovní volno na tři dny s náhradou mzdy při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
 • Pracovní volno na jeden den s náhradou mzdy při úmrtí rodičů a sourozenců (tj. bratrům, sestrám a dětem zemřelého), rodičů a sourozenců manžela (tj. zeťům, snachám, švagrům a švagrovým) a pracovní volno na další den, pokud pracovník obstarává pohřeb.
 • Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu - nejdéle jeden den - se poskytuje při úmrtí prarodičů pracovníka nebo prarodičů jeho manžela nebo maželky (tj. vnukům, vnučkám a jejich manželům a manželkám) nebo jiné osobě, která žila v době úmrtí ve společné domácnosti. Celkem volno na dva dny. pokud pracovník obstarává pohřeb.